Enquiry creation date: 2019-11-08

Grupa Bunge

ul. Niepodległości 42

88-150 Kruszwica

Tax ID [tax identification number]: 5562534695

www.kruszwica.pl

Contact person:

Małgorzata Tokarz

Tel.: 52 353 53 14

e-mail: ZZZ_malgorzata.tokarz@bunge.com

Enquiry No. Z136/119362

Aby złożyć ofertę na zapytanie należy zalogować się na stronie: https://bunge.logintrade.net

Enquiry title

Enquiry contents:

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości.

Lokalizacja: Biuro Sprzedaży i Marketingu ZT Kruszwica, Warszawa, ul. Komitetu Obrony Robotników 45B

Oferty należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej do dnia 22. listopada do godziny 10:00.

I. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Zakres zamówienia obejmuje:

1.1. Świadczenie usług w zakresie codziennego sprzątania pomieszczeń biurowych (5 dni w tygodniu) o powierzchni ok. 1034 m²

1.2. Serwis dzienny - ok. 1,5 godziny w godzinach 12:00 - 14:00, polegający na bieżącym sprzątaniu pomieszczeń socjalnych (kuchnie, toalety)

1.3. Dodatkowe usługi - pranie wykładzin, mycie okien oraz inne prace pomocnicze związane z utrzymaniem obiektu - powinny zostać wycenione w dedykowanych liniach w formularzu handlowym

2. W biurze pracuje ok 50 pracowników.

3. Usługi w zakresie codziennego sprzątania pomieszczeń biurowych będą wykonywane po południu, po godzinie 17:00 od poniedziałku do piątku. Szczegółowy zakres prac określa załącznik nr 1.

UWAGA:

Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie i w ramach wynagrodzenia ryczałtowego:

a) sprzęt, materiały eksploatacyjne i środki czystości służące do realizacji usługi zgodnie z normami jakościowymi obowiązującymi u Zamawiającego, a także 

b) dostawę środków higienicznych i chemicznych (papier toaletowy, ręczniki papierowe, środki zapachowe, mydło w płynie, płyn do naczyń, kostki, sól, nabłyszczacz do zmywarki) w ilościach niezbędnych do realizacji umowy. 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć karty charakterystyki wszystkich używanych środków.

Wykonawca zobowiązuje się do segregowania odpadów na terenie obiektów objętych usługą, zgodnie z aktualnymi zaleceniami Działu Ochrony Środowiska Zamawiającego oraz Administracji obiektu, przy użyciu dostępnych na obiektach pojemników.


II. Wymagania wobec oferentów:

1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2. Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia,

3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, osobowym i finansowym niezbędnym do wykonywania przedmiotu zamówienia,

4. Posiadania polisy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w szczególności z tytułu szkód powstałych w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania; suma gwarancyjna nie mniejsza niż 200 000 PLN.

5. Złożenie oferty przez Oferenta oznacza akceptację wytycznych w zakresie BHP i Ochrony Środowiska dla dostawców usług zatrudnionych przez zakład grupy Bunge w Polsce, ujętych w Załączniku nr 2.

6. Złożenie oferty przez Oferenta oznacza akceptację „Ogólnych Warunków Współpracy z Dostawcami Towarów i Usług Grupy Bunge w Polsce (OWD)”, ujętych w Załączniku nr 3. Ewentualne zastrzeżenia zostaną uregulowane przez strony w umowie.


 III. Sposób złożenia oferty i wymagane dokumenty dodatkowe.


1. Ofertę handlową należy złożyć poprzez wycenę poszczególnych elementów w formularzu oferty handlowej.

2. W części merytorycznej należy załączyć:

- Krótką informację nt. firmy Oferenta i prowadzonej działalności


Pozdrawiam,

Małgorzata Tokarz

Dział Zakupów ZT Kruszwica

tel. 661020072


Products:

No. Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. usługa sprzątania biura - ryczałt miesięczny 1 usł - Read
2. usługa dodatkowa - mycie okien - m2 1 050 - Read
3. usługa dodatkowa - pranie wykładziny - m2 1 050 - Read
4. Prace dodatkowe związane z utrzymaniem powierzchni - 1 rbh 1 rbg - Read

Additional formal conditions:
Attachments:

Attachments are avalible after log-in


Currency: PLN

Time of start reciving offers:

- - :

Time limit to make an offer:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Companies for which the purchase is to be madeWarning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact with suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, reciving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you haven't got the acount on Logintrade Purchasing Platform register in supplier base to get your login and password. One supplier acount allows to recive enquires from many purchasers.

5. To examine this enquiry you have to be registered in enquiring company suupplier base.

6. The Purchasing Platform Regulations are avalible in registering panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...