Enquiry creation date: 2019-11-08

Grupa Bunge

ul. Niepodległości 42

88-150 Kruszwica

Tax ID [tax identification number]: 5562534695

www.kruszwica.pl

Contact person:

Dominik Korybut

Tel.:

e-mail: dominik.korybut@bunge.com

Enquiry No. Z/00585/2019

Aby złożyć ofertę na zapytanie należy zalogować się na stronie: https://bunge.logintrade.net

Enquiry title

Enquiry contents:

Szanowni Państwo!


Zamawiający – Grupa Bunge w Polsce zaprasza do złożenia oferty handlowej na zakup i dostawę:

1. Przedmiot zamówienia
1.1 Przedmioty zamówienia zostały wyszczególnione w poniższym zestawieniu, ewentualne dodatkowe informacje umieszczono w polu "uwagi" lub w załącznikach.
1.2 Oferty należy składać na produkty fabrycznie nowe, nieużywane, nieregenerowane zgodnie z poniższym zestawieniem. Produkty/usługi na zamienniki lub produkty równoważne nie będą rozpatrywane. Na oferowane produkty/usługi dostawca udzieli gwarancji.


Opis:

Dostarczenie i instalacja oznaczeń rurociągów i urządzeń znakowania instalacji technologicznej czyli maszyn i urządzeń, pomp, armatury, rurociągów z zaznaczeniem mediów i kierunku przepływu. Znakowanie będziemy wykonywać na Linii 1. W ofercie wykonanie elementów (tabliczki, naklejki) i montaż
Oznaczenia powinny być czytelne , a więc również odpowiednio duże , poza tym muszą być odporne na wysokie temperatury , co najmniej 150stC I oddziaływania chemiczne (amoniak , środki smarne I myjące).
Ofrent powinien mieć pracowników z badaniami na wysokość I uprawanieniami do korzystania z podestów ruchomych lub montażu I odbioru rusztowań w zależności od tego z jakiej z tych metod będzie korzystał podczas instalacji.

LP

NAZWA

OPIS

ILOŚĆ

j.m.

1

Tabliczka nierdzewna grawerowana 60x20x0,8mm

Według projektu. Srebrne tło,czarny grawer

380

szt

2

Linka Stalowa w PCV 2mm Bezbarwna

10

mb

3

Alulup - element montażowy

380

szt

4

Taśma TT kolorowa ze strzałkami i tekstem 40 mm

Szacowana ilość około 1400 punktów znakowania. Różne kolory/treść

45

szt

5

Tablica PCV 400x300mm

Tablice przedstawiające opisy m in. opisy zbiorników Różne treści/kolorystyka.

30

szt

6

Etykieta samoprzylepna 150x200mm

Etykiety samoprzylepne. Piktogramy m.in. "wyłącznik główny" "gorąca powierzchnia" oraz opisy np." tłuszcz do ponownego przerobu" Opisy biało czarne

500

szt

7

Tabliczka plastikowa grawerowana 20x70x1,6mm

Tabliczka podklejana. Oznaczenia na CIP. różne kolory. Tabliczki grawerowane

80

szt

8

Montaż oznakowania

Szacowana liczba punktów wykonania usługi znakowania: 460 tabliczek nierdzewnych,1400 punktów na instalacji, 30 tablic PCV, 500 etykiet samoprzylepnych, Szacunkowo ok 2390 punktów

1

szt

2. Termin dostawy

Termin realizacji zamówienia: do 30 dni

3. Warunki dostawy.
Miejsce dostawy: Bunge Polska Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny ul. Jagodne 1, 05-480 Karczew.
Oferta winna być skalkulowana na bazie formuły DDP wg Incoterms 2010. Dostawca ponosi koszty i ryzyko dostarczenia towaru do Zamawiającego. Ubezpieczenie dostaw podczas transportu leży po stronie Dostawcy.

4. Sposób przygotowania oferty
Oferty należy składać wyłącznie z wykorzystaniem platformy zakupowej w wyznaczonym terminie. Oferty złożone poza platformą Logintrade nie będą rozpatrywane.
Każda oferta musi zawierać sporządzony na papierze firmowym dokument (skan lub dokument wygenerowany z systemu Dostawcy) zawierający pełną treść oferty. Dodatkowo do oferty należy dołączyć kartę katalogową oferowanego produktu.

5. Okres związania Ofertą

Dostawca jest zawiązany ofertą przez okres 30 dni, a bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

6. Zastrzeżenia
6.1 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu postępowania zakupowego oraz sposobu jego przeprowadzenia.
6.2 Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty lub zamknięcia postępowania zakupowego w dowolnym momencie bez wybrania oferty i bez podania przyczyn takiej decyzji.

7. Pozostałe postanowienia
7.1 Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych lub ofert wariantowych chyba, że w opisie przedmiotu zamówienia zostało wyraźnie w skazane stosowne dopuszczenie.
7.2 Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Dostawcy do dostarczenia dokumentów potwierdzających zdolność Dostawcy do spełnienia wymagań związanych z przedstawieniem oferty (np. odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie z „CEIDG” Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego i oddziału ZUS, referencje, wykazy pracowników wraz z uprawnieniami, oświadczenia o rachunku bankowym).
7.3 Złożenie oferty handlowej jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem treści zaproszenia do składania ofert, Regulaminu korzystania z Platformy Zakupowej dostarczanej przez Logintrade Sp. z o.o. oraz dokumentu Ogólne Warunki Współpracy z Dostawcami Towarów i Usług Grupy Bunge w Polsce (OWD) znajdującego się pod adresem https://ztkruszwica.pl/pl/dla-dostawcow/pozostali-dostawcy/ogolne-warunki-dostaw

7.4 Oferta, której treść nie odpowiada treści Zapytania Ofertowego zostanie odrzucona.
7.5 Zamawiający przewiduje zastosowanie negocjacji handlowych lub aukcji elektronicznej w drugim etapie postępowania, do którego zostaną zakwalifikowane najkorzystniejsze oferty. Zamawiający poinformuje Dostawców o wszelkich postanowieniach dotyczących przeprowadzenia drugiego etapu poprzez platformę zakupową lub pocztą elektroniczną.

7.6 Informacje dotyczące rejestracji na platformie Logintrade oraz sposobu złożenia oferty dostępne na stronie internetowej ZT „Kruszwica” S.A.https://ztkruszwica.pl/pl/dla-dostawcow/pozostali-dostawcy/platforma-zakupowa-logintrade.

7.7. W przypadku zakupu usług złożenie oferty handlowej jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem dokumentu „Standard Zakładowy BHP i Ochrony Środowiska” znajdującego się pod adresem:https://ztkruszwica.pl/pl/dla-dostawcow/pozostali-dostawcy/standard-bhp-i-ochrony-srodowiska

Dominik Korybut

Technical Buyer

BUNGE Polska Sp. z o.o.

ul. Niepodległości 42, PL 88-150 Kruszwica

Zakład produkcyjny w Karczewie

ul. Jagodne 1, PL 05-480 Karczew

Phone: +48 22 718 19 47

Fax: +48 22 718 19 03

E-mail:dominik.korybut@bunge.com

Products:

No. Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Znakowanie instalacji 1 020 Indeks Read

Additional formal conditions:
Attachments:


Currency:

Time of start reciving offers:

- - :

Time limit to make an offer:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Companies for which the purchase is to be madeWarning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact with suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, reciving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you haven't got the acount on Logintrade Purchasing Platform register in supplier base to get your login and password. One supplier acount allows to recive enquires from many purchasers.

5. To examine this enquiry you have to be registered in enquiring company suupplier base.

6. The Purchasing Platform Regulations are avalible in registering panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...